Бархез, то яксӯ ниҳем ин далқи азрақфомро

15

Бархез, то яксӯ ниҳем ин далқи азрақфомро1,
Бар боди қаллошӣ2 диҳем ин ширки тақвономро.

Ҳар соат аз нав қиблае бо бутпарасте меравад,
Тавҳид бар мо арза кун, то бишканем асномро.

Май бо ҷавонон хурданам боре таманно мекунад,
То кӯдакон дар пай фитанд ин пири дурдошомро.

Аз мояи бечорагӣ Қитмир3 мардум мешавад,
Мохулиёи меҳтарӣ саг мекунад Балъомро4.

З-ин тангнои хилватам хотир ба саҳро мекашад,
К-аз бӯстон боди саҳар хуш медиҳад пайғомро.

Ғофил мабош, ар оқилӣ, дарёб, агар соҳибдилӣ,
Бошад, ки натвон ёфтан дигар чунин айёмро.

Ҷое ки сарви бӯстон бо пои чӯбин мечамад5,
Мо низ дар рақс оварем он сарви симандомро.

Дилбандам он паймонгусил, манзури чашм, ороми дил,
Не-не дилоромаш махон, к-аз дил бибурд оромро.

Дунёву дину сабру ақл аз ман бирафт андар ғамаш,
Ҷое ки султон хайма зад, ғавғо намонад омро.

Борони ашкам меравад, в-аз абрам оташ меҷаҳад,
Бо пухтагон гӯй ин сухан, сӯзиш набошад хомро.

Саъдӣ, маломат нашнавад, в-ар ҷон дар ин сир мера-
вад,
Сӯфӣ, гаронҷонӣ бибар, соқӣ, биёвар ҷомро!


1 Ҷомаи кабудранг.
2 Майпарастӣ.
3 Номи саги Асҳоби Каҳф.
4 Номи яке аз уламои банӣ Исроил.
5 Мехиромад.